Προφίλ Γραφείου

Το Δικηγορικό Γραφείο Αγγελικής Γ. Χαροκόπου παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα του διοικητικού δικαίου, σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Έχει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία σε υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των αντίστοιχων διοικητικών αρχών.

Στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας παρέχει νομική υποστήριξη με νομικές συμβουλές, σύνταξη γνωμοδοτήσεων και χάραξη στρατηγικής στους τομείς ενασχόλησής του (σε επίπεδο εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου).

Ο τομέας του διοικητικού δικαίου γενικά, αλλά και οι ειδικότεροι τομείς, όπως το δίκαιο περιβάλλοντος, δημοσίων έργων και μελετών, δημοσίων συμβάσεων, απαλλοτριώσεων, το πολεοδομικό δίκαιο, το δίκαιο ενέργειας κλπ., οι οποίοι συνιστούν το κύριο αντικείμενο του γραφείου, γνωρίζουν ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, οι οποίες απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, και η ενσωμάτωση του δικαίου αυτού στην εσωτερική έννομη τάξη έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα πολυνομίας στους συγκεκριμένους τομείς δικαίου. Ο όγκος και ο τεχνικός χαρακτήρας της νομοθεσίας αυτής, η ταχύτητα με την οποία εκδίδεται ή τροποποιείται, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ελέγχων ως προς την τήρηση και την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων δικαίου, αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστηρίων, έχουν αυξήσει την ανάγκη για νομική συνδρομή με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Η ενασχόληση με τους συγκεκριμένους τομείς δικαίου από πολλών ετών και η επιτυχία στον χειρισμό σημαντικών και απαιτητικών υποθέσεων έχουν εδραιώσει την θέση και την φήμη του δικηγορικού γραφείου Αγγελικής Γ. Χαροκόπου.Η εξειδικευμένη γνώση και εμβάθυνση στο διοικητικό δίκαιο, συνεπάγονται τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων, που προέκυψαν ειδικώς τα τελευταία έτη και αφορούν την άσκηση επαγγελμάτων, την επιβολή φορολογικών βαρών και την μείωση μισθών και συντάξεων.

Μία από τις ιδιαιτερότητες του γραφείου είναι ότι κατά τον χειρισμό των υποθέσεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία, αποτελεσματική και επιστημονική αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων, που ανακύπτουν στην πράξη. Η επιστημονική ενημέρωση των μελών του γραφείου είναι συνεχής, ενώ πραγματοποιούνται τακτικά σεμινάρια (είτε με την συμμετοχή μόνο των μελών του γραφείου, είτε ανοικτά σε ευρύτερο κύκλο νομικών) πάνω σε επίκαιρα νομικά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, η επιστημονική τεκμηρίωση, σε συνδυασμό με την χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής, και την συνεργασία μεταξύ των μελών του γραφείου, συμβάλλει στην αρτιότερη, αποτελεσματικώτερη και ταχύτερη επεξεργασία των υποθέσεων.

Το Δικηγορικό Γραφείο Αγγελικής Χαροκόπου έχει συνεργασία με νέους δικηγόρους σε μόνιμη βάση, με άριστη επιστημονική κατάρτιση, ήθος και επιμέλεια και είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Επικοινωνία

Nomiki Vivliothiki Web Services
photos by Αργύρης Καραγεωργίου